(*English below)
Onze Algemene voorwaarden
1. Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst zijn alle handelingen, diensten en overeenkomsten van of met onze onderneming, onderworpen aan onderhavige algemene voorwaarden.
2. In onderhavige tekst wordt “klant” genoemd, degene die de bestelling of order geeft en “leverancier” degene die het order aanvaardt en uitvoert.
3. De klant verklaart de bepalingen te kennen en ze zonder voorbehoud in zijn geheel te aanvaarden. Deze voorwaarden hebben voorrang op deze van de klant, tenzij uitdrukkelijk schriftelijke aanvaarding van de leverancier.
Prijsaanvragen, prijsaanbiedingen
4. Een klant die een leverancier verzoekt een proef, model, ontwerp, tekst, film of welk voorbereidend werk ook te leveren, zonder uitdrukkelijk voorbehoud, verbindt er zich toe nadien de bestelling aan de leverancier toe te vertrouwen of hem voor het geleverde werk te vergoeden.
5. Iedere prijsopgave is slechts bindend voor het aantal exemplaren dat oorspronkelijk wordt opgegeven.
6. Auteursrechten zijn nooit begrepen in de geleverde ontwerpen. Door de leverancier ontworpen modellen, teksten, tekeningen, bladschikkingen, lay-outs, schetsen, interpretaties en dergelijke, blijven dan ook zijn eigendom. De klant kan er voor of na levering van het werk de overdracht niet van eisen.
7. Wijzigingen van lonen, sociale voordelen en lasten, prijsschommelingen van grondstoffen, valutawijzigingen, indexschommelingen en andere niet te voorziene omstandigheden op het ogenblik van de offerte of van de aanvaarding door de klant, machtigen de leverancier tot evenredige prijsaanpassing.
Bestellingen
8. Wie order of opdracht tot uitvoering geeft wordt verondersteld daartoe gemachtigd te zijn. De leverancier wijst hierin alle aansprakelijkheid tegenover derden af. De klant is tevens aansprakelijk voor de betaling van de rekeningen, zelfs indien de klant verzoekt deze aan derden te factureren en indien de leverancier hiermede heeft ingestemd.
9. De klant is tevens aansprakelijk voor inbreuken op wettelijke bepalingen inzake auteursrecht, reproductie, artistiek of industrieel eigendom, oneerlijke concurrentie, beschermde produkten en dergelijke, wanneer hij een bestelling doorgeeft. Hij vrijwaart de leverancier uitdrukkelijk van alle financiële of gerechtelijke gevolgen die hieruit zouden voortspruiten.
10. Bij laattijdige levering door de klant van teksten, tekeningen, cliché’s of gelijkaardig, waardoor het werk vertraging oploopt, wordt alle verdere verantwoordelijkheid door de leverancier afge- wezen. Dit is tevens het geval bij onderbrekingen voor wijzigingen. Stopzetting in een bepaald stadium van de opdracht geeft de leverancier het recht alle kosten tot op dat ogenblik aan te rekenen, alsmede de kosten voor het inhalen van voorraden, papier en materialen die nodig waren voor de uitvoering van het gehele werk.
Proefdruk, aansprakelijkheid
11. De klant kan steeds verzoeken om proefdruk van de uit te voeren bestelling. Deze kan geleverd worden in twee exemplaren waarvan één gedateerd en met “goed voor druk” eigenhandig geschreven en ondertekend, aan de leverancier wordt teruggezonden, waardoor alle verantwoor- delijkheid omtrent fouten, weglatingen of gebreken uit hoofde van de leverancier vervallen. De proeven worden geleverd op gewoon papier. Proeven identiek aan de voorwaarden gesteld aan het eindproduct, worden afzonderlijk in rekening gebracht.
12. Keuze van lettertypes, bladschikking en vormgeving wordt aan het oordeel van de leverancier overgelaten, tenzij anders bedongen. Bij proefdruk aangebrachte wijzigingen die een verandering aan deze keuze betreffen of auteurscorrecties inhouden die een wijziging, verbetering of weglating betreffen, zullen extra in rekening gebracht worden.
13. Een opdracht tot proefdruk dient steeds bij de prijsaanvraag vermeld te worden; vertraging opgelopen door proefdruk die niet op dit tijdstip werd opgegeven, valt buiten verantwoordelijkheid van de leverancier. Tenzij anders schriftelijk overeengekomen, dient de correctie van de proefdruk binnen de drie werkdagen aan de leverancier teruggezonden.
14. Als de klant digitale bestanden ter beschikking stelt zonder uitgeprinte versie, dan draagt de leverancier geen enkele verantwoordelijkheid voor het resultaat van de uitbelichting. Bij digi- tale bestanden moet de klant zelf de originele bestanden bewaren en is hij verantwoordelijk voor de kwaliteit van de bestanden. Telefonische en mondeling meegedeelde verbeteringen worden bij betwisting slechts erkend als zij schriftelijk werden bevestigd.
Leveringstermijn
15. Laattijdig afleveren van teksten en modellen, correcties, drukproeven en dergelijke, door de klant, alsmede het laattijdig geven van het order tot definitief afdrukken kan de leveringstermijn verlengen en de kosten verhogen.
16. Bij uitdrukkelijk bedongen leveringstermijnen, op schrift gezet bij de bestelling, begint de ter- mijn te lopen vanaf de eerste werkdag volgend op het overhandigen van alle materialen, tek- sten en documenten nodig om met het werk te kunnen aanvangen.
17. Voor het uitvoeren van een werk, op verzoek van de klant binnen een kortere termijn dan welke normaal voorzien was, worden extra kosten in rekening gebracht.
Bewaargeving, risico materialen van klant
18. De leverancier is niet verplicht zetwerk, films, cd’s, dvd’s, digitale bestanden, cliché’s, stempels, foto’s en dergelijke, behorende tot de klant in bewaring te nemen. Als toch een bewaring wordt overeengekomen kan hiervoor een toeslag gevraagd worden naargelang de belangrijkheid van de stukken.
Toegestane afwijkingen
19. De leverancier dient zich te houden aan bepaalde voorwaarden voor toeleveringsbedrijven voor het inslaan van papier en andere materialen. Deze voorwaarden zijn eveneens van toepassing op de klant en behandelen het aanmaken van papiersoorten, riemgewichten, afmetingen, geringe kleurverschillen, hoeveelheden en dergelijke.
Daarom zijn volgende geringe afwijkingen steeds toegestaan:
a) een speling van maximum 10 pct. meer of minder in oplage naargelang de grootte van de
bestelling, in dikte van papier of karton, in het gewicht van de drukdragers. Eventuele meer- exemplaren worden aan eenheidsprijs doorgerekend;
b) lichte verschillen in kleur, zuiverheid, gladheid, aanblik, satinering,eenvormig heid, van vooren achterzijde van de drukdragers zelfs indien zij voorkomen in eenzelfde levering of fabricatie of gedeelten ervan;
c) bij ingewikkelde of moeilijke afwerking moet een verhoging van het toegelaten percentage worden toegestaan;
d) volkomen overeenstemming van te reproduceren kleuren kan, gezien de aanmaak en veran- derlijkheid van inkten en inktgeving niet worden gewaarborgd. Een lichte afwijking moet worden toegestaan.
Tijdschriften, periodieken
20. Gezien bepaalde overeenkomsten aangaande leveringen van materialen dienen getroffen te worden met toeleveringsbedrijven, kan een klant het uitvoeren van een tijdschrift of periodiek aan de leverancier slechts onttrekken mits het naleven van in acht te nemen opzegtermijnen waarvan de duur als volgt wordt bepaald:
• drie maanden voor tijdschriften en periodieken met een jaarlijks omzetcijfer tot 12 400,00 € ; • zes maanden voor tijdschriften en periodieken met een jaarlijks omzetcijfer tot 24 800,00 € ; • één jaar voor tijdschriften en periodieken met een jaarlijks omzetcijfer boven 24 800,00 € .
De opzeg dient aangetekend te geschieden.
21. Bij niet-naleving van deze termijnen zal de klant aan de leverancier een vergoeding verschuldigd zijn in verhouding tot de opgelopen schade en winstderving gedurende de niet nageleef- de periode
Levering
22. De levering geschiedt ten huize van de leverancier. Verpakkingskosten en vervoerskosten zijn voor rekening van de klant. Bij franco levering wordt steeds de goedkoopste vervoerregeling getroffen; wenst de klant een andere regeling dan zijn de meerkosten te zijnen laste.
23. De goederen reizen steeds voor risico van de klant. De leverancier kan niet aansprakelijk gesteld worden voor vertragingen of oponthoud, tenzij door zijn schuld of de schuld van zijn aangestelden of lasthebbers veroorzaakt.
24. Het in ontvangst nemen van de goederen zonder aantekening op de afleveringsbon of verzendingsnota, geldt als bewijs van ontvangst in degelijke staat.
Klachten
25. Op straf van verval van recht moet iedere klacht aangetekend en binnen de acht dagen na ontvangst van de goederen worden overgemaakt. De klant die de levering binnen deze acht dagen niet op zijn degelijkheid heeft onderzocht, wordt verondersteld de levering conform de bestelling te hebben bevonden. De vorderingen op grond van verborgen gebreken dient te worden ingesteld binnen een korte tijd na vaststelling van de gebreken.
26. Indien de klant nalaat levering te ontvangen, begint de termijn van acht dagen te lopen vanaf het ogenblik van de ontvangst van een afleveringsnota, verzendingsdokument of gelijkwaardig, of bij gebrek hieraan bij ontvangst van de factuur.
27. Gedeeltelijke benuttiging van het geleverde heeft de aanvaarding van het geheel tot gevolg. Gebreken aan een gedeelte van de levering, geven de klant niet het recht tot afkeuring van het geheel. De leverancier behoudt zich het recht voor levering van goed uitgevoerd werk in de plaats van eventueel foutief werk.
28. De verantwoordelijkheid van de leverancier is beperkt tot de teruggave of gedeeltelijke teruggave van de prijs die hij heeft ontvangen voor het niet conforme gedeelte van het order. De leverancier wijst alle verdere verantwoordelijkheid af, zo ook voor alle schade toegebracht aan personen of goederen door geleverde of verkochte koopwaar.
Betaling
29. De leverancier heeft het recht een derde voorschot te vragen bij elke bestelling; een tweede derde kan gevraagd worden bij het order tot afdrukken; het saldo bij levering.
30. De factuur is betaalbaar, ter woonplaats van de leverancier, contant of op bepaalde termijn met een maximum van 30 dagen. Wissels, checks, mandaten, kwitanties en dergelijke, brengen hieraan geen afwijking.
31. De ontvangst van de faktuur geldt van rechtswege en volgens artikel 1139 van het Burgerlijk Wetboek als ingebrekestelling, zonder dat er enige akte nodig is. Elke niet betaalde faktuur brengt vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder aanmaning of ingebrekestelling ten laste van de klant een intrest op van 1 pct per maand.
32. Wanneer de factuur onbetaald blijft gedurende vijftien dagen na de aangetekende zending van een aanmaning, zal de schuld bovendien worden verhoogd met 10 pct van het factuurbe- drag, met een minimum van 40,00 € .
33. Bij facturatie van één of meerdere leveringen, in mindering op een nog niet volledig geleverde bestelling, kan de klant zich hierop niet beroepen om de betaling uit te stellen tot na de volle- dige levering.
34. Bij gemis van betaling van de factuur of één der facturen op de vervaldag, behoudt de leveran- cier zich het recht voor de onmiddellijke betaling te eisen van alle vorderingen die nog open staan en iedere bestelling of lopend kontrakt te verbreken.
35. Indien op verzoek van de klant, de bestelling geannuleerd wordt of de uitvoering geschorst, zal de facturatie geschieden op basis van het op dat ogenblik verrichte werk of stadium van uitvoering.

ENGLISH


Our Terms and Conditions
1. Unless otherwise agreed in writing, all actions, services and agreements of or with our company are subject to these general terms and conditions.

2. In this text, “customer” is referred to as the person who gives the order or order and “supplier” is referred to as the person who accepts and executes the order.

3. The customer declares that he is aware of the provisions and accepts them in their entirety without reservation. These terms and conditions take precedence over those of the customer, unless explicitly accepted in writing by the supplier.

Price inquiries, price offers
4. A customer who requests a supplier to supply a proof, model, design, text, film or any preparatory work, without explicit reservation, undertakes to entrust the order to the supplier afterwards or to pay him for the work delivered. reimburse.

5. Each quotation is only binding for the number of copies originally stated.

6. Copyrights are never included in the delivered designs. Models, texts, drawings, page arrangements, layouts, sketches, interpretations and the like designed by the supplier therefore remain his property. The customer cannot demand the transfer of the work before or after delivery.

7. Changes in wages, social benefits and charges, price fluctuations of raw materials, currency changes, index fluctuations and other unforeseeable circumstances at the time of the quotation or acceptance by the customer, authorize the supplier to make a proportional price adjustment.

Orders
8. Anyone who gives an order or order for execution is assumed to be authorized to do so. The supplier hereby declines all liability towards third parties. The customer is also liable for the payment of the bills, even if the customer requests that they be invoiced to third parties and if the supplier has agreed to this.

9. The customer is also liable for violations of legal provisions regarding copyright, reproduction, artistic or industrial property, unfair competition, protected products and the like, when placing an order. He expressly indemnifies the supplier against all financial or legal consequences that may result from this.

10. In the event of late delivery by the customer of texts, drawings, clichés or similar, as a result of which the work is delayed, all further responsibility is rejected by the supplier. This is also the case with interruptions for changes. Discontinuation at a certain stage of the assignment gives the supplier the right to charge all costs up to that time, as well as the costs for catching up stocks, paper and materials that were necessary for the execution of the entire work.
Proof, liability
11. The customer can always request a proof of the order to be executed. This can be supplied in two copies, one of which is dated and handwritten and signed “ready for printing” and returned to the supplier, whereby all responsibility for errors, omissions or defects on the part of the supplier will lapse. The proofs are delivered on plain paper. Samples identical to the conditions set for the final product will be charged separately.

12. The choice of fonts, page arrangement and design is left to the discretion of the supplier, unless stipulated otherwise. Changes made to proofs that affect a change to this choice or that contain author's corrections that concern a change, correction or omission will be charged additionally.

13. An order for proof must always be stated with the quotation request; Delays caused by proof not specified by this time are not the responsibility of the supplier. Unless otherwise agreed in writing, the proof correction must be returned to the supplier within three working days.

14. If the customer makes digital files available without a printed version, then the supplier does not bear any responsibility for the result of the exposure. In the case of digital files, the customer must keep the original files and is responsible for the quality of the files. Improvements communicated by telephone and verbally are only recognized in the event of a dispute if they have been confirmed in writing.

Delivery time
15. Late delivery of texts and models, corrections, proofs and the like by the customer, as well as late submission of the order for final printing can extend the delivery period and increase the costs.

16. In the case of expressly stipulated delivery terms, put in writing with the order, the term starts to run from the first working day following the handing over of all materials, texts and documents necessary to start the work.

17. Additional costs will be charged for the execution of a work, at the request of the customer within a shorter period than that which was normally foreseen.

Deposit, risk materials of customer
18. The supplier is not obliged to take custody of typesetting, films, CDs, DVDs, digital files, clichés, stamps, photos and the like, belonging to the customer. If storage is nevertheless agreed, a surcharge may be applied for this depending on the importance of the documents.

Permitted deviations
19. The supplier must adhere to certain conditions for suppliers to stock paper and other materials. These terms and conditions also apply to the customer and deal with the production of paper types, belt weights, dimensions, minor color differences, quantities and the like.
Therefore, the following minor deviations are always permitted:
a) a play of maximum 10 pc. more or less in circulation depending on the size of the
order, in thickness of paper or cardboard, in the weight of the print media. Any additional copies will be charged at the unit price;
(b) slight differences in color, purity, smoothness, appearance, satin finish, uniformity, from the front and back of the print media, even if they occur in the same delivery or manufacture or parts thereof;
c) in the case of complex or difficult finishing, an increase in the permitted percentage must be allowed;
(d) perfect match of colors to be reproduced cannot be guaranteed in view of the production and variability of inks and inking. Slight deviation should be allowed.

Magazines, periodicals
20. In view of certain agreements regarding deliveries of materials to be made with supply companies, a customer can only withdraw the execution of a magazine or periodic from the supplier if the notice periods to be observed, the duration of which are determined as follows:
• three months for magazines and periodicals with an annual turnover of up to € 12,400.00; • six months for magazines and periodicals with an annual turnover of up to € 24,800.00; • one year for magazines and periodicals with an annual turnover above € 24,800.00.
The cancellation must be done by registered mail.

21. In the event of non-compliance with these terms, the customer will owe the supplier compensation in proportion to the damage incurred and loss of profit during the non-observed period

Delivery
22. Delivery takes place at the supplier's home. Packaging and transport costs are at the expense of the customer. The cheapest transport arrangement is always made for free delivery; If the customer wishes a different arrangement, the additional costs are at his expense.
23. The goods always travel at the risk of the customer. The supplier cannot be held liable for delays or delays, unless caused by his fault or the fault of his employees or agents.

24. The receipt of the goods without a note on the delivery note or dispatch note, counts as proof of receipt in good condition.

Complaints
25. Under penalty of forfeiture of rights, every complaint must be registered and submitted within eight days of receipt of the goods. The customer who has not inspected the delivery within these eight days is assumed to have found the delivery in accordance with the order. Claims based on hidden defects must be filed within a short time after the defects have been established.

26. If the customer fails to receive delivery, the period of eight days starts to run from the moment of receipt of a delivery note, shipping document or equivalent, or failing this, upon receipt of the invoice.

27. Partial use of the delivered goods results in the acceptance of the whole. Defects in part of the delivery do not give the customer the right to reject the whole. The supplier reserves the right to deliver work that has been properly performed in place of any incorrect work.

28. The responsibility of the supplier is limited to the return or partial refund of the price he has received for the non-conforming part of the order. The supplier declines all further responsibility, including for all damage caused to persons or goods by delivered or sold merchandise.
29. The supplier has the right to request a third advance with each order; a second third may be requested when ordering printing; the balance on delivery.

30. The invoice is payable, at the place of residence of the supplier, in cash or on a fixed term, with a maximum of 30 days. Bills of exchange, checks, mandates, receipts and the like do not deviate from this.

31. The receipt of the invoice is valid by operation of law and in accordance with Article 1139 of the Civil Code as notice of default, without the need for any deed. Any unpaid invoice will, from the due date, legally and without any reminder or notice of default, be charged to the customer with an interest of 1% per month.

32. If the invoice remains unpaid for fifteen days after the registered mail of a reminder, the debt will also be increased by 10% of the invoice amount, with a minimum of € 40.00.

33. In the case of invoicing one or more deliveries, deducted from an order that has not yet been delivered in full, the customer cannot rely on this to postpone payment until after full delivery.

34. In the absence of payment of the invoice or one of the invoices on the due date, the supplier reserves the right to demand immediate payment of all outstanding debts and to cancel any order or current contract.

35. If, at the request of the customer, the order is canceled or the execution is suspended, invoicing will be based on the work performed or the stage of execution at that time.


Back to Top